logo

menu

Back

BALANCING TONER (100 ml & 200 ml)BALANCING TONER refreshes and cools face and neck after cleansing. It also helps to remove remaining dirt and make-up.

BALANCING TONER has a light rose oil fragrance and is ideally suited for sensitive or allergic skin types.

BALANCING TONER is an absolute necessary part of the skin care routine because it:

• Acts as an astringent after cleansing
• Closes the pores of the skin
• Restores the pH balance of the skin
• Protects against bacteria and contamination
• Absorbs excess oil
• Does not contain alcohol
BALANCING TONER verfris en verkoel die vel na reiniging van gesig en nek. Help ook om oorblyfsels van builigheid en grimering te verwyder

BALANCING TONER is liggies gegeur met roosolie wat di took uiters geskik maak vir ‘n senssitiewe of allergiese vel

BALANCING TONER is ‘n baie belangrike deel van die velsorgroetine vir alle veltipes:

• Laat porieë saamtrek na reiniging
• Sluit porieë herstel pH balans
• Beskerm teen ongewenste bakterieë en besoedeling
• Help om oortollige olie te absorber
• Bevat die alcohol nie

CLEANSING CREAM (50 ml & 150 ml)


CLEANSING CREAM is a facial cleanser ideally suited for a dry/mature skin

CLEANSING CREAM cleanses the skin from dirt, dead cells, and make-up without removing the natural oils

CLEANSING CREAM maintains the pH balance of the skin and leaves it smooth and silky.

Although a dry skin appears fine and beautiful, this skin type ages quickly if not cared for properly. Loss of elasticity is associated with dry skin.

CLEANSING CREAM is an important part of the skin care routine or dry and mature skin:

• Cleanses the skin gently
• Protects skin against dehydration. Dehydration promotes the forming of wrinkles
• Ideal for sensitive skin
CLEANSING CREAM is ‘n gesigreinigingsroom wat ideal is vir ‘n droë en volwasse vel.

CLEANSING CREAM reinig die vel van vuiligheid, dooie selle en grimering sonder om natuurlike olies te verwyder

CLEANSING CREAM handhaaf die pH-balans van die vel en laat dit strelend en sag voel.

Aloehoewel hierdie veltipe normaalweg fyn en mooi vertoon, verouder dit maklik as dit nie goed versorg word nie. Verlies van elastisiteit hang nou saam met ‘n droë vel.

CLEANSING CREAM is ‘n balangrike deel van die velsorgroetine vir droë ven volwasse vel:

• Reinig vel sagkens
• Beskerm vel teen uitdroging Uitdroging moedig plooivorming aan
• Ideal vir ‘n sensitiewe vel

ENRICHED NIGHT (50ML)


ENRICHED NIGHT CREAM is the ideal night cream for a normal and combination skin.

While sleeping, conditions are favorable for nourishing the skin and repairing daily damage caused by pollution and ultraviolet rays. One can sagely try a richer moisturizer at night than during the day to nourish and restore the skin.

ENRICHED NIGHT CREAM has a light rose oil fragrance and is ideally suited for sensitive or allergic skin types.

ENRICHED NIGHT CREAM is an important part of the skin care routine for normal and combination skin:

• Favorable effect on delaying symptoms of aging skin
• Beneficial for skin rejuvenation and elasticity
• Protects the skin against dehydration
• Helps maintain increased blood flow to the skin
ENRICHED NIGHT CREAM is ‘n ideale nagroom vir ‘n kombinasie en normale vel

Wanneer jy slaap is toestande om die vel te voed, gunstig. Skade wat deur besoedeling en ultravioletstrale veroorsaak is word herstel. Gebruik snags ‘n Ryker bevogtiger as bedags om die vel te voed en te herstel.

ENRICHED NIGHT CREAM is liggies gegeur met roosolie, wat di took uiters geskik maak vir ‘n sensitiewe of allergiese vel

ENRICHED NIGHT CREAM is ‘n belangrike dee lva ndie velsorgroetine vir ‘n normale en kombinasievle:

• Gunstige effek opdie vertraging van ouderdomstekens
• Voordelig vir velvernuwing en elastisiteit
• Help om vel teen uitdroging te beskerm
• Help handhaaf verhoogde bloedtoevoer na die vel

EYE CREAM (30 ml)


EYE CREAM helps to keep the skin surrounding the eye supple and delays the appearance of wrinkles and fine lines.
The delicate skin surrounding the eye requires special care because the skin is thinner that the rest of the facial skin. It also retains less moisture. There are less oil glands, which contribute to potential dryness, and no fatty layer beneath the skin to absorb shock. The result is that the skin easily loses its elasticity.

EYE CREAM is an important part of the skin care routine:

• Beneficial for delaying the signs of aging
• Beneficial for rejuvenation and elasticity of the skin
• Protects skin against dehydration
• Helps maintain increased blood flow to the skin
EYE CREAM help om vel om oë te voed en om voortydige plooivorming te verstraag.

Due dekujate vek ribdin de oë het spesiale sorg nodig omdat die vel dunner is as die van die res van die gesig. Daarom behou di took minder vog. Daar is minder oliekliere, wat bydra tot potensiële droogheid, en geen vetlaag onder die vel om skok te absorber nie. die gevolg isda hierdie vel maklik sy elastisiteit verloor,

EYE CREAM is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine

• Gunstig vir vertraging van ouderdomstekens
• Voordelig vir velvernuwing en elastisiteit
• Beskerm teen uitdroging
• Handhaaf verhoogde bloedtoevoer na die vel.

EYE GEL (15 ml)


EYE GEL is formulated to have a positive effect on skin tone and the elasticity of the delicate area around the eye.

The skin surrounding the eyes is the most vulnerable to damage by environ-mental factors and is often the first to show signs of aging. Facial expressions can accelerate aging of delicate skin around the eyes.

EYE GEL aids in the strengthening of the delicate tissue around the eyes and can be of help against the appearance of bags (puffiness) beneath the eyes.

EYE GEL is an important part of the skin care routine:

• Beneficial for skin rejuvenation and elasticity
• Combination of ingredients works together to promote the natural ability of the skin to repair itself
• More nutrients (through proper blood supply) are beneficial for delaying the signs of aging.
EYE GEL is geformuleer om ‘n gunstige invloed op die veltoon en elastisiteit van die delicate oogarea te hê.

Die vel rondom die oë is die kwesbaarste vir skadelike omgewingsinvloede en is dikwels eerste om tekens van veroudering te toon. Die rol wat jou oë in die uitdrukking van emosies speel, is ook ‘n factor wat die veroudering van delikate vel verder kan versnel.

EYE GEL kan van hulp wees om pofferigheid onder die oë te verminder en delicate weefsel om die oë te versterk.

EYE GEL is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine:

• Voordelig vir velvernuwing en elastisiteit
• Samevoeging van bestanddele werk saam om die vel se natuurlike hestelproses te bevorder
• ‘n groter nutrient teenwoordigheid (d.m.w behoorlike bloedtoevoer) is gunstig vir vertraging van ouderdomstekens.

FACIAL MASK ( 50ml)


FACIAL MASK is a clay mask for oily and combination skin, especially formulated for deep cleansing.

This mask forms a thin layer on the skin which blocks out air. The skin starts perspiring under the mask and in this way, rids itself of impurities, which stick to the mask and are then rinsed off.

People with a combination skin should use 2 different masks: FACIAL MASK for oily areas and MOISTURIZING MASK for dry areas. Use FACIAL MASK 2 – 3 times weekly.

FACIAL MASK is an important part of the skin care routine for oily and combination skin:

• Purifies skin of all dirt and dead skin cells
• Skin feels refreshed
• Absorbs excess oil
• Contracts and reduces size of skin pores
FACIAL MASK is ‘n kleinmasker vir die olierige en kombinasievel, wat spesiaal geformuleer is om diep te reinig

Die masker vorm ‘n dun lagie oor die vel wat lug uitsluit. Die onsuiwerhede heg aan die masker en word afgespoel.

Persone met ‘n kombinasievel behoort 2 maskers te bebruik: FACIAL MASK op olierige gedeeltes en MOITURIZING MASK op droë gedeeltes. Gebruik FACIAL MASK 2 to 3 keer per week

FACIAL MASK is ‘n belangrike heel van die velsorgroetine en olierige en kombinasievel:

• Suiwer vel van vuiligheid en dooie velselle
• Laat vel verfris voel
• Absorber oortollige olie
• Vernou velporieë

FACIAL WASH BITTER (100 ml)


FACIAL WASH BITTER is a brown, liquid facial cleanser ideally suited for problem skin. While dissolving dirt and oils, removing make-up and cleansing pores, the aloe bitter sap eradicates unwanted skin conditions.

Supplement your diet with RADICAL IMAGE capsules for an attractive and healthy skin

FACIAL WASH BITTER contains plant extracts that:

• Combat bacteria, viruses, and parasites
• Support detoxification and purify
• Support the immune system
FACIAL WASH BITTER is ‘n bruin, vloebae gesigreiniger ideal vir ‘n probleemvel. Vuiligheid en olies word opgelos, grimering verwyder en porieë skoongemaak; terwyl aalwyn bittersap ongewenste veltoestande aanspreek.
Vul dieet mt RADICAL IMAGE kampsules aan vir ‘n mooi en gesonde vel

FACIAL WASH BITTER is ‘n belangrike deel van die versorgroetine vir tieners

• Bekterië, virus en parasient onvriendelik
• Ondersteun ontgifting en onsmetting
• Help ondrsteun die immuunstelsel

FACIAL WASH REGULAR ( 100ml)


FACIAL WASH REGULAR is a liquid facial cleanser ideally suited for oily skin. Dirt and oils are dissolved, make-up removed, and pores cleansed without removing moisture from the skin.

Normal soap can dry the skin. Using FACIAL WSH REGULAR, oily skin can be cleansed without drying. If unwanted skin conditions such as pimples occur, use FACIAL WASH BITTER.

Oily skin, especially during teenage years, may be an indication of a hormonal imbalance. RADICAL IMAGE capsules care for healthy hormonal levels.

FACIAL WASH REGULAR is an important part of the skin care routine for oily skin

• Gently cleanses face
• Helps to retain the skin’s moisture
• Protects the skin against dehydration
• Ideal for reducing oiliness
FACIAL WASH REGULAR is ‘n vloebare gesigreiniger ideal vir ‘n olierige vel. Uiligheid en olies word opgelos, grimmerin verwyder en porieë skoongemaak sonder om vog te verwyder.

Gewone seep kan die vel uitdroog. FACIAL WASH REGULAR sal ‘n olieriege vel reining sonder om uit te droog. Indien ongewenste veltoestande soos puisies voorkom, gebruik FACIAL WASH BITTER.

Olierige vel, veral gedurende die tienerjare kan op ‘n hormoonwanbalans dui. RADICAL IMAGE is ‘n homoon vriendelike aanvuller.

FACIAL WASH BITTER is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine vir ‘n olierige vel:

• Reinig vel sagkens
• Help om vel te vog te behou
• Help bekserm vel teen uitdroging
• Ideal om olierigheid te verminder

FOAMING CLEANSER (200ml)


FOAMING CLEANSER is a liquid facial cleanser ideally suited for normal and combination skin. Dirt and oils are gently dissolved, make-up removed, and pores cleansed.

Cleanse the skin gently. Rough handling and stretching the skin can encourage the forming of wrinkles.

Use cleansing action to massage skin gently. This promotes blood circulation which in turn promotes a rosy appearance.

FOAMING CLEANSER is an important part of the skin care routine or normal and combination skin.

• Locks in the moisture while cleansing gently
• Helps protect the skin against dehydration
• Beneficial for the elasticity of the skin
FOAMING CLEANSER is ‘n vloebare gesigreiniger ideal vir die normale en kombinsievel. Vuiligheid en olies word sagkend opgehlos, grimmering verwyder en porie skoongemaak.

Maak gesig sagkens skoon. Nuwe behandeling bevorder plooivorming omdat dit die vel vertrek

Die lligte massering tydens einiging bevorder bloedsirkulasie, wat sorg vir ‘n rosige voorkoms en ‘n mooi gesonde vel.

FOAMING CLEANSER is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine vir normale en kombinasievel:

• Help om vog in vel te behou terwyl dit sagkens reining
• Help vel beskerm teen uitdrogings
• Ideal om ealastisiteit van die vel te verbeter.

MATURE (50 ml)


MATURE is a rich, nourishing moisturizer that gives extra moisture to extremely dry or mature skin.

MATURE has a light rose oil fragrance and is ideally suited for sensitive or allergic skin types.

Moisturizers delay the aging process.

Although collagen gives the skin a youthful suppleness and firmness, it is still prone to damage (aging) from free radicals. Antioxidants can stop or even reverse damage and aging.

MATURE is an important part of the skin care routine for a mature skin:

• beneficial to delay signs of aging
• beneficial for cell rejuvenation and suppleness
• helps protect skin against dehydration and pollution
• nourishes the skin
MATURE is ‘n ryk, voedende vogroom wat ekstra bevogtiging gee aan die uitermate droë of volwasse vel.

MATURE is liggies gegeur met roosolie, wat di took uiters geskik maa kvir ‘n sensitiewe of allrgiese vel

Bevogtigers vertraag die verouderingsproses

Kollageen gee aan die vel jeugdige soepelheid en fermheid, maar is ook vatbaar vir skade (veroudering) deur vrye radikale. Antioksidante kan die skade en veroudering vertraag of selfs omkeer.

MATURE is ‘n bealngrike deel van die velsorgroetine vir ‘n volwasse vel:

• Gunstig vir die vertraging van ouderdomstekens
• Voordelig vir selvernuwing en soepelheid
• Help vel beskerm teen uitdroging en besoedeling
• Voed die vel

MOISTURIZER (50 & 150 ml)


MOISTURIZER is ‘n vogmiddel ideal vir die olierige, normale en kombinasievel.

MOISTURIZER is ideally suited for oily, normal and combination skin.

MOISTURIZER has a light rose oil fragrance and is ideally suited for sensitive or allergic skin types.

MOISTURIZER delays the aging process

Treatment of the skin frequently auses the oil glands to function better and improves the condition of the skin.

MOISTURIZER is an important part of the skin care routine for oily, normal and combination skin:

• Advantageous to delay signs of aging
• Beneficial for cell rejuvenation and suppleness
• Helps protect against dehydration and pollution
• Nourishes the skin
MOISTURIZER is ‘n vogmiddel ideal vir die olierige, normale en kombinasievel.

MOISTURIZER is liggies gegeur mete roosolie, wat di took uiters geskik maak vir ‘n sensitiewe of allergiese vel.

Bevogtigers vertraag die verouderingsproses.

Die behandeling van die vel veroorsaak dikwels dat oliekliere, wat sebum afskei, beter funksioneer. Dit verbeter ook die toestand van die vel.

MOISTURIZER is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine vir olierige, normale en kombinasievel:

• Gunstig vir vertraging van ouderdomstekens
• Voordelig vir selvernuwing en soepelheid
• Help vel beskerm teen uitdroging en besoedeling
• Voed die vel

MOISTURIZING DAY CREAM (50 ml)


MOISTURIZING DAY CREAM is a moisturizer ideally suited for dry, mature, and dehydrated skin.

MOISTURIZING DAY CREAM has a light rose oil fragrance and is ideally suited for sensitive or allergic skin types.

Moisturizers delay the aging process. No skin, no matter how neglected or old, may be left untreated. Moisture is kept in the skin by the application of cosmetic products. The fine lines that develop due to lack of moisture can be repaired.

MOISTURIZING DAY CREAM is an important part of the skin care routine for dry, mature, and dehydrated skin:

• Beneficial or the delay in signs of aging
• Beneficial for cell rejuvenation and suppleness
• Helps protect against dehydration and pollution
• Nourishes the skin
MOISTURIZING DAY CREAM is ‘n vogroom ideal geskik vir die droë, volwasse en gedehidreerde vel.

MOISTURIZING DAY CREAM is liggies gegeur met roosolie, wat dit ook uiters geskik maak vir ‘n sensitiewe of allergiese vel

Bevogtigers vertraag die verouderingsproses. Geen vel, hoe verwaarloos of oud ook al, is onherstelbaar nie. baie belangrike vog word in die vel behou deur die aanwending van die regte kosmeties middels. Fyn lyne wat a.g.v ‘n gebrek aan vog onstaan, kan tot ‘n groot mate weer herstel word.

MOISTURIZING DAY CREAM is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine vir ‘n volwasse vel:

• Gunstig vir die vertraging van ouderdomstekens
• Voordelig vir selvernuweing en soepelheid
• Help vel beskerm teen uitdroging en besoedeling
• Voed die vel.

MOISTURIZING MASK (50 ml)


MOISTURIZING MASK is an intensive, deep cleansing treatment for dry and mature skin especially after sunburn or when the skin feels tight. It has a beneficial effect on dry patches, flaking skin and even fine lines.
The use of a scrub such as REFINING SCRUB before application of a mask, helps the mask work more efficiently because all the dead cells on the surface of the skin have been removed.

MOISTURIZING MASK is an important part of the skin care routine for dry and mature skin:

• Deep cleanses the skin
• Removes dead cells during cleansing
• Refreshes the skin
• Shrinks pores
• Rehydrates the skin
MOISTURIZING MASK is ‘n intensiewe, diepreinigende masker vir ‘n droë vel veral n sonbrand of wanneer die vel styf voel. Dit het ‘n gunstige uitwerking op droë kolle, skilferigheid en selfs fyn lyne.

Die gebruik van ‘n skuurroom, soos REFINING SCRUB, voor die aanwending van ‘n masker dra daartoe by dat die masker doeltreffender werk omdat al die dooie selle op die veloppervlak verwyder is.

MOISTURIZING MASK is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine vir droë en volwasse vel:

• Diepreinig die vel
• Verwyder dooie velselle tydens reiniging
• Verfris die vel
• Vernou velporieë
• Beskerm vel teen uitdroging

NECK CREAM (50 ml)


NECK CREAM a rich moisturizer, is ideally suited for the skin of the neck, which is prone to aging. Contains botanical oils that revitalize skin and provides additional moisture to the neck area.

The neck lacks oil glands and signs of aging can become visible very soon – long before signs of aging appear on the face.

NECK CREAM has a light rose oil fragrance and is ideally suited for sensitive or allergic skin types.

NECK CREAM is an important part of the skin care routine for all skin types and ages:

• Delays signs of aging
• Beneficial for skin rejuvenation and elasticity
• Helps protect skin against dehydration
• Helps maintain increased blood flow to the skin
NECK CREAM is ‘n ryk bevogtiger wat ideal geskik is vir die nekgedeelte, wat normaalweg makliker verouder. Bevat plantolies wat die vel herstel en ekstra bevogtiging verskaf.

NECK CREAM is liggies gegeur met roosolie, wat di took uiters geskik maak vir ‘n sensitiewe of allergiese vel.

Omdat daar in die nek baie min olikliere en die vel baie dun is, wys ouderdom gou op hierdie gedeeltes.

NECK CREAM is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine vir alle veltipes en ouderdom:

• Gunstige effek op vertraging van ouderdomstekens
• Voordelig vir velvernuwing en elastisiteit
• Help om vel teen uitdroging te beskerm
• Help handhaaf verhoogde bloedtoevoer na vel

NIGHT CREAM (50 ml)


NIGHT CREAM is the ideal night cream for oily skin

NIGHT CREAM has a light rose oil fragrance and is ideally suited for sensitive or allergic skin types.

Sleep favors the nourishing of your skin and repairs daily damage caused by pollution and ultraviolet rays. Try using a richer night moisturizer that the day moisturizer to nourish and repair the skin.

NIGHT CREAM is an important part of the skin care routine for an oily skin:

• Delays the signs of aging
• Beneficial effect on cell rejuvenation and elasticity
• Helps to protect the skin against dehydration
• helps to maintain increased blood flow to the skin
NIGHT CREAM is ‘n ideale nagroom vir ‘n olierige vel

NIGHT CREAM is liggies gegeur met roosolie, wat dit ook uiters geskik maak vir ‘n sensitiewe of allergiese vel

Wanneer ‘n persoon slaap, is toestande gunstig om die vel te voed en daaglikse skade wat deur besoedeling en ultravioletstrale veroorsaak is, te herstel. Probeer om snags ‘n Ryker bevogtiger as bedags te gebruik om die vel te voed en te herstel.

NIGHT CREAM is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine vir ‘n olierige vel:

• Gunstige effek op vertraging van ouderdomstekens
• Voordelig vir velvernuwing en elastisiteit
• Help om vel teen uitdroging te beskerm
• Help handhaaf verhoogde bloedtoevoer na die vel

REFINING SCRUB (50 ml)


Use REFINING SCRUB with ground apricot kernels to improve skin appearance. It helps to remove dead cells on the skin surface, allowing new skin cells to become visible. Also promotes cell rejuvenation and softens wrinkles and rough skin.

Skin scrubbing is not only for deep cleansing, but also for skin problems such as blocked pores, oiliness, sallow complexion, and acne scars. Scrubbing a skin prone to pimples, helps to keep pores open and prevent a pimple outbreak. May soften fine lines, small wrinkles, and minor pigmentation spots.

The inclusion of the apricot-based emollients can help counteract any drying effects associated with exfoliating your skin, thus ensuring a healthier and softer skin surface.

REFINING SCRUB is an important part of the skin care routine for all skin types:

• Beneficial for cell rejuvenation
• Helps remove dead skin cells
• Leaves skin looking radiant and healthy
• Open blocked pores
• Soften fine lines and light pigmentation spots
Gebruik REFINING SCRUB mt fyngemaalde appelkoospitkorreltjies om die voorkoms van jou vel te verbeter. Dit help met die verwydering van dooie selle op die veloppervlak, sodat nuwe velselle sigbaar owrd. Dit moedig selvernuwing aan en versg plooie en growwe vel.

Velskuring is nie net vir diepreiniging nie, maar ook vir velprobleme soos verstopte sweetgaatjies, olierigheid, ‘n vaal, dowee gelaatskleur en akneemerke. Vir ‘n vel wat geneig is tot pusies, help skuring om porieë skoon te hou en om ‘n pusieuitslag te voorkom. Versag ook fyn pllotjies en ligte pigmentasievlekke.

Die byvoeging van ppelkoospitolie werk die uitdrogende effek van afskilfering teë, wat op sigself dan tot ‘n gesonder en sagter vel lei.

REFINING SCRUB is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine vir alle veltipes:

• Gunstig vir selvernuwing
• Help om dooie selle te verwyder
• Laat vel stralend en gesond vertoon
• Maak verstopte porieë oop
• Versag fyn plooitjies en ligte pigmentasie vlekke.

REJUVENATING ESSENCE (50ml)


REJUVENATING ESSENCE contains active ingredients which have been clinically proven to stimulate collagen synthesis.

By restoring the collagen structure, the formation of fine lines and wrinkles is delayed, thus maintaining, and restoring a youthful appearance.

Suitable for all skin types

Care for the skin from the inside by supplementing with OMEGA 3 capsules. Eat food rich in natural oils, e.g., Fish, nuts, and avocados.

REJUVENATING ESSENCE is an important part of the skin care routine for all skin types:

• Improves the natural appearance of the skin
• Promotes the decrease of wrinkles
• Tightens collagen fibres
• Restores the elasticity of the skin
• Diminishes fine lines and visible signs of aging
• Improves skin texture
• Works ideally in conjunction with SUPER ALOE GEL
REJUVENATING ESSENCE bevat aktiewe bestanddele wat klinies bewys het dat dit kollageensintese stimuleer.

Deur die kollageenstruktuur te herstel, word die vorming van fyn lyne en pllitjies vertraag en sodoende word ‘n jeugdige voorkoms behou en herstel.

Geskik vir alle veltipes

Versorg die vel van binne deur aan te vul met OMEGA 3 kapsules en eet meer kosse ryk aan natuurlike olies, bv, vis, neute en avokado’s

REJUVENATING ESSENCE is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine vir alle veltipes:

• Bevorder natuurlike voorkoms van vel
• Vertraag plooivorming
• Versterk kollageenvesels
• Hertel elastisiteit van vel
• Verminder fyn lyne en sigbare tekens van veroudering
• Verbeter veltekstuur
• Werk ideal saam met SUPER ALOE GEL

ULTRA RICH NIGHT CREAM (50ml)


ULTRA RICH NIGHT CREAM is an ideal night cream for dry, mature, and dehydrated skin.

ULTRA RICH NIGHT CREAM has a light rose oil fragrance and is ideally suited for sensitive or allergic skin types.

Whilst sleeping, conditions are ideal for nourishing the skin and treating damage caused by pollution and ultraviolet rays. Always try to use a richer moisturizer at night to nourish and treat skin.

ULTRA RICH NIGHT CREAM is an important part of the skin care routine for dry, mature, and dehydrated skin:

• Delays signs of aging
• Advantageous for skin renewal and elasticity
• Helps prevent dehydration of the skin
• Helps encourage blood circulation in the skin
ULTRA RICH NIGHT CREAM is ‘n ideale nagroom vir ‘n droë, volwasse en gedehidreerde vel.

ULTRA RICH NIGHT CREAM is liggies gegeur met roosolie, wat di took uiters geskik maak vir ‘n sensitiewe of allergiese vel.

Wanneer ‘n persoon slaap, is toestande gunstig om die vel te voed endaaglikse skade wat deur besoedeling en ultravioletstrale veroorsaak is, te herstel. Probeer om snags ‘n ryker bevogtiger as bedags te gebruik om die vel te voed en te herstel.

ULTRA RICH NIGHT CREAM is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine vir droë, volwasse en gedenhidreerde vel:

• Gunstige effek op verstraging van ouderdomstekens
• Voordelig vir velvernuwing en elastisiteit
• Help om vel teen uitdroging te beskerm
• Help handhaaf verhoogde bloedtoevoer na vel

VANISHING CREAM (50ml)


VANISHING CREAM is a moisturizer suitable for oily and teenage skin types.

VANISHING CREAM has a light rose oil fragrance and is ideally suited for sensitive or allergic skin types.

VANISHING CREAM absorbs excessive oil while hydrating the skin. It also delays the aging process.

VANISHING CREAM is an important part of the skin care routine for oily and teenage skin types:

• Absorbs oiliness
• Narrows skin pores
• Gives the skin a matt appearance
• Advantageous to delay signs of aging
• Beneficial for cell rejuvenation and suppleness
VANISHING CREAM is ‘n bevogtiger geskik vir ‘n olierige en tienervel

VANISHING CREAM is liggies gegeur met roosolie, wat di took uiters geskik maak vir ‘n sensitiewe of allergiese vel.

VANISHING CREAM absorber oormatige velolie terwyl dit die vel hidreer. Help om die verouderingsproses te vertraag.

VANISHING CREAM is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine vir olierige en tienervel:

• Absorber olierigheid
• Vernou velporieë
• Gee vel ‘n mat voorkoms
• Gunstig vir vertraging van ouderdomstekens
• Voordelig vir selvernuwing en soepelheid

WRINKLE-LESS CRÈME (50ml)


WRINKLE-LESS CRÈME is a rich moisturizer, containing special plant extracts that play a specific role in the battle against wrinkles. + Ideal for all skin types.

WRINKLE-LESS CRÈME has a light rose oil fragrance and is ideally suited for sensitive or allergic skin types.

WRINKLE-LESS CRÈME is an important part of the skin care routine for all skin types:

• Nourishes and moisturizes skin
• Advantageous for skin rejuvenation
• Restores elasticity of skin
• Protects the skin against dehydration
• Delays formation of wrinkles
• Strengthen the collagen layer
• Helps to tone the skin
• Assists with tissue repair and maintenance
WRINKLE-LESS CRÈME is ‘n ryk bevogtiger, ideal vir alle veltipes, wat spesiale plantekstrakte bevat en ‘n baie spesifieke rol in die stryd teen plooie speel.

WRINKLE-LESS CRÈME is liggies gegeur met roosolie, wat di took uiters geskik maak vir ‘n sensitiewe of allergiese vel.

WRINKLE-LESS CRÈME is ‘n belangrike deel van die velsorgroetine vir alle veltipes:

• Voed en bevog vel
• Gunstig vir velvernuwing
• Herwin elastisiteit van vel
• Beskerm vel teen uitdroging

• Vertraag vorming van rimpels en plooie • Versterk kollageenlaag
• Help om vel saam te trek
• Help om weefsel te herstel en in stand te hou

Find Us on Facebook

Contact Us

Spa no: 017 634 6449
017 634 2125
Cell no: 079 734 1460
Physical Address : 1 Voorttrekker Street
Secunda
Mpumalanga
South Africa

Operating Hours

Mondays - Fridays : 08:00 - 18:00
Saturday: 08:00 - 14:00
Public holdiay: 08:00 - 13:00
Our Location